تقلای اونس جهانی برای دستیابی به ثبات موفق خواهد بود؟