طلا تحت فشار نخستین روز ماه نوامبر به کف 4 هفته ای رسید