رويترز از تغيير مثبت عوامل بنيادين براي نقره خبر می دهد