طلا به سوی ١٣٥٠ دلار می رود؛ افت ها مقطعی و صرفا برای تنفس هستند