آیا تاریخ برای طلا تکرار خواهد شد؟ تکرار سناریوی سال 1999؟