چرا تقاضای سرمایه گذاران برای خرید طلا افت نخواهد کرد؟