طلا و نقره چگونه به اوج 3 هفته ای دست یافتند؟ در ادامه چه خواهد شد؟