کسل کننده، بهترین توصیف برای این روزهای بازار طلاست؟