فلزات گرانبها با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو صعودی خواهند شد