چرا برخی تحلیل گران نسبت به طلا همچنان خوش بين مانده اند؟