کالایاب

چرا نفت پس از روند کاهشی اخیر راه صعود در پیش گرفت؟