1200 دلار با مدنظر قرار دادن خیز بلند طلا نیز فتح بزرگی است