بازارهای جهانی بعد از اعلام رکود دلاری توسط ترامپ در چه حالی هستند؟