طلا سرمايه گذاراني كه همراهش نبودند را تنبيه مي كند