كاهش بهاي معاملات آتی طلا پس از رشد انفجاري قيمت طبيعي است