کالایاب

سود قبل از بهره، مالیات، تنزل قیمت، استهلاک، و بازسازی و یا اجاره