شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هزینهٔ معوّق چیست؟