کالایاب

تلسم بانک زامبی (بانک هایی که خالص دارایی آنها منفی است)