طلا پتانسیل صعود بیشتر را تا پیش از مراسم افتتاحیه ترامپ دارد؟