آیا عملکرد طلا در سال جاری مشابه سال قبل خواهد بود؟