شکست پایانی طلا پیش از شروع چشم انداز روشن، نقره یک شانس بزرگ