تحلیل جديد سرمايه گذاری كه پيروزی ترامپ را پيش بينی كرده بود