سال پرفراز و فرود و هیجان برانگیزی پیش روی معامله گران طلاست