به استناد تاریخ، طلا پس از انتخابات آمریکا چگونه رفتار می کند؟