تاریخ گواهی می دهد که طلا پس از نشست فدرال رزرو صعود می كند