آیا در طلیعه یک فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری در بازار طلا هستیم؟