شما با بعضی از الگوهای تشویقی خریدکردن مثل یکی بخر دوتا ببر موافقید یا نه؟