احتمال ديدن بابانوئل بيشتر از افزايش نرخ های بهره فدرال رزرو است