کالایاب

03 . عیار طلا چگونه تعیین می شود؟

تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

عيار طلا به روش هاي مختف قابل تعيين است:

(1روش سنتي

در اين روش طلا را به روي سنگ کوارتز يا سنگ محک (که سنگ سياه سيليسي است) و در برابر اثر خورندگي اسيدها مقاوم مي باشد، مي کشند. براي تعيين عيار طلا، کليد عيارهاي مختلف را روي سنگ محک کشيده و عيارهاي پايين تر از 14 را توسط اسيد نيتريک خالص با غلظت هاي مختتلف و عيارهاي بالاتر از 14 را توسط تيزاب سلطاني يا مخلوط اسيد نيتريک و نمک طعام سنجيده و خورندگي نمونه ي مجهول را در برابر اسيدها، در مقايسه با کليدهاي نمونه معين مي کند.

(2روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر

مقدار معيني طلا ( در حدود 100 ميلي گرم ) را وزن نموده و در تيزاب سلطاني حل کرده سپس با مقايسه ي استانداردهاي مختلف و با کشيدن منحني، عيار نمونه ي مجهول را معين مي کنند.

3)روش کوپلاسيون

تقريبا 1/0 گرم طلا را با ترازوي آناليتيک وزن کرده و مقداري نقره ي خالص عاري از طلا را به نسبت 3 به 1 در نظر مي گيريم چنانچه طلاي مورد آزمايش فاقد مس باشد 50 ميلي گرم مس خالص به آن اضافه مي کنيم و در ورقه ي سرب خالص از فلزات گرانبها مي پيچانيم ( گلوله مي کنيم ). مقدار سرب بستگي به مقدار طلا دارد که قبلا تهيه و توزيع مي شود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
مقالات مربتط