کالایاب

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 3 خرداد 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 152.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 7,752.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 22.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,730.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,004.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.26 دلار افزایش و با قیمت 238.88 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 250.36 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 2 خرداد 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 57.09 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 7,905.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 38 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,867.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,752.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.46 دلار کاهش و با قیمت 252.48 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 240.1 دلار ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 1 خرداد 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 135.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,962.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,954.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,905.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.07 دلار کاهش و با قیمت 254.49 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 253.56 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 168.8 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 7,826.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 7,829.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,976.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.19 دلار افزایش و با قیمت 246.9 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 254.93 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 696.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,995.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 36.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,031.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,790.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.26 دلار کاهش و با قیمت 257.25 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 246...
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 209.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,298.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.90 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,295.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,976.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 18.02 دلار افزایش و با قیمت 237.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 255.6..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 28 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 756.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 7,089 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 9.19 دلار افزایش و با ثبت عدد 7,098.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,290.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.23 دلار افزایش و با قیمت 229.92 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 236.49 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 27 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 277 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 7,845.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,842.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,151.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 26.33 دلار کاهش و با قیمت 259.85 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 232.81 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 320.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,122.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 17.8 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,140.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,909.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 23.01 دلار افزایش و با قیمت 240.79 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 263..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,802.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 48.40 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,753.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,167 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 35.84 دلار افزایش و با قیمت 203.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 240.33 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 760.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,801.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 19.4 دلار افزایش و با ثبت عدد 7,820.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,831.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.42 دلار افزایش و با قیمت 200.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 205...
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 126.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,040.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 7,040.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,805.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 12.89 دلار افزایش و با قیمت 187.68 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 200..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 497.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,914.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.69 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,910.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 7,033.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.98 دلار کاهش و با قیمت 194.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 187.9 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 21 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 301 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,417.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,420.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,914.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 21.33 دلار افزایش و با قیمت 174.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 195.66..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 20 اردیبهشت 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 168.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,116.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.60 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,115.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,424.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.66 دلار افزایش و با قیمت 167.94 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 174.54..

مجموع مطالب: 187 عدد در 13 صفحه