بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 27 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 6.80 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 5,612.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.60 دلار افزایش و با ثبت عدد 5,612.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 5,634.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.37 دلار افزایش و با قیمت 176.38 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 176.6..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 26 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 26 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 5,605.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8.70 دلار افزایش و با ثبت عدد 5,614.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 5,599.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.13 دلار کاهش و با قیمت 177.19 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 175.96 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 25 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 673.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 5,631.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.90 دلار افزایش و با ثبت عدد 5,633.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 5,604.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.75 دلار کاهش و با قیمت 183.09 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 177.33 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 24 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 136.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,305 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 635.1 دلار کاهش و با ثبت عدد 5,669.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 5,661.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 17.95 دلار کاهش و با قیمت 179.08 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 183.42 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 23 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 0.69 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,441.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 11.2 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,452.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,305 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.99 دلار کاهش و با قیمت 210.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 201.37 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 22 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 27.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,442.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,442.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,437.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.63 دلار کاهش و با قیمت 212.03 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 209.88 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 21 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 28.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,415 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,415.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,442.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.84 دلار افزایش و با قیمت 211.4 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 212.55 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 20 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 14.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,443.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.19 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,443.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,415.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.86 دلار کاهش و با قیمت 214.54 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 211.65 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 19 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 67.09 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,428.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.70 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,427.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,441.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.06 دلار افزایش و با قیمت 211.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 214.5 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 18 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 68 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,495.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,495.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,428.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.99 دلار کاهش و با قیمت 215.53 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 211.55 دلار م..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 17 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 93.09 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,563.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,563.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,492.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.28 دلار کاهش و با قیمت 218.42 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 215.15 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 16 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 25 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,470.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,472.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,558.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.57 دلار افزایش و با قیمت 216.99 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 218.47 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 15 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 28.79 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,445.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,446.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,473 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.27 دلار افزایش و با قیمت 208.61 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 216.87 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 14 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 96 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,474.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.90 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,477.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,445.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.51 دلار کاهش و با قیمت 212.18 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 208.63 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 13 آبان 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 41.90 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,378.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.70 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,379.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,472.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.01 دلار افزایش و با قیمت 200.55 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 213.7..

مجموع مطالب: 54 عدد در 4 صفحه