کالایاب

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 1 مرداد 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 194 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,386.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,379.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,058.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.46 دلار کاهش و با قیمت 215.55 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 212.07 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 31 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 395.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,580.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,577.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,378.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.68 دلار کاهش و با قیمت 220.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 215.81 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 30 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 535.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,976.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.89 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,979.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,628 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 9.22 دلار کاهش و با قیمت 230.77 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 221.4..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 29 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 180.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,441.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.60 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,433.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,982.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.4 دلار افزایش و با قیمت 217.78 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 230.9..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 28 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,085.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,621.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,629.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,439.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.53 دلار کاهش و با قیمت 223.89 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 27 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 620.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,535.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 373.9 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,909.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,639.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 19.73 دلار افزایش و با قیمت 216.37 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 223..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 26 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 762.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,156.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 615.3 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,541.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,535.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 9.3 دلار کاهش و با قیمت 201.41 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 204.22 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 25 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 428.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,918.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 33.70 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,884.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,156.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 19.41 دلار کاهش و با قیمت 232.12 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 213..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 24 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 628.8 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,490.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 62.4 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,428.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,868.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.94 دلار کاهش و با قیمت 233.46 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 233.06 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 23 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 454.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 11,119.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,116.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,475.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 31.37 دلار کاهش و با قیمت 266.87 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 235.48..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 22 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 7.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,574 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,561.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,144.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.22 دلار کاهش و با قیمت 272.97 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 266.96 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 21 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 580.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 11,566.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 35 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,601.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,577.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.01 دلار افزایش و با قیمت 272.88 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 273.7..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 20 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 420.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 12,147 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6.79 دلار کاهش و با ثبت عدد 12,140.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,595.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 12.7 دلار کاهش و با قیمت 285.23 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 272.51 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 19 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 674.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 12,567.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.89 دلار افزایش و با ثبت عدد 12,571.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 12,196.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 22.04 دلار کاهش و با قیمت 307.05 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 28..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 18 تیر 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 521.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,892.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,879.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 12,563.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.14 دلار افزایش و با قیمت 306.03 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 30..

مجموع مطالب: 247 عدد در 17 صفحه