بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 29 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 133.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,460.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,465.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,413.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.34 دلار افزایش و با قیمت 209.3 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 211.0..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 28 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 31.09 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,327.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,329.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,162.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.96 دلار کاهش و با قیمت 209.2 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 200.16 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 27 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 198.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,296.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 50.90 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,245.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,324.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.45 دلار افزایش و با قیمت 193.91 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 208.71 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 26 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 34.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,494.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.30 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,494.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,304.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 14.24 دلار کاهش و با قیمت 218.97 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 204.91 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 25 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 40.59 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,529.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 4.20 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,533.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,488.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.61 دلار کاهش و با قیمت 224.29 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 218.34..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 24 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3.60 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,488.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 30.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,493.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,519.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.86 دلار افزایش و با قیمت 216.36 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 223.6..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 23 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 159.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,485.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.1 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,481.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,482.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 11.17 دلار افزایش و با قیمت 204.83 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 216.2 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 22 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 75 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,325.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 164.3 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,324 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,489.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 24.38 دلار افزایش و با قیمت 180.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 205.58 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 21 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 37.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,250.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 72.6 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,251.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,323.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.08 دلار کاهش و با قیمت 181.85 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 180.72 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 20 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 98.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,287.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 42.1 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,292 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,245.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.42 دلار کاهش و با قیمت 192.7 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 182.22 دلار م..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 19 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 203 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,386.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 107.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,389.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,279.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.66 دلار کاهش و با قیمت 200.97 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 192.23 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 18 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 229 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,183.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 198.6 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,183.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,382.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.86 دلار کاهش و با قیمت 200.24 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 198.68 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 17 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 25.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,412.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 218.3 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,428.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,194.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 14.2 دلار کاهش و با قیمت 216.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 202.14 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 16 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 561 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,437.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 19.8 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,431.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,418.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.32 دلار کاهش و با قیمت 223.76 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 216.05 دلار ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 15 شهریور 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 354.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,998.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 568.2 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,436.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,430.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 35.59 دلار کاهش و با قیمت 228.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 223.37 د..

مجموع مطالب: 19 عدد در 2 صفحه