کالایاب

بازار نفت

 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / چهارشنبه 29 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.49 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 61.81 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.15 سنت معادل 0.28 درصد کاهش  54.16 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 3.29 درصدی، یعنی با 1.97 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 14.28 درصدی برابر با 10.3 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/28 به قیمت 72.11 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 9.74 درصدی قیمت این کالا برابر با 5.49 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / سه شنبه 28 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.22 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 62.19 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.31 سنت معادل 4.46 درصد افزایش  54.16 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 0.17 درصدی، یعنی با 0.11 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 13.75 درصدی برابر با 9.92 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/28 به قیمت 72.11 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 10.42 درصدی قیمت این کالا برابر با 5.87 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / دوشنبه 27 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.14 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 60.91 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1 سنت معادل 1.93 درصد کاهش  51.77 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.26 درصدی، یعنی با 1.41 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 15.54 درصدی برابر با 11.21 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/27 به قیمت 72.12 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 3.50 درصدی قیمت این کالا برابر با 2.06 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / یکشنبه 26 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 62.05 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.25 سنت معادل 0.48 درصد افزایش  52.77 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.95 درصدی، یعنی با 1.24 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 14.67 درصدی برابر با 10.67 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/26 به قیمت 72.72 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 2.90 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.75 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در م..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / شنبه 25 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.07 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.05 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   52.52 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.95 درصدی، یعنی با 1.24 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 13.81 درصدی برابر با 9.95 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/25 به قیمت 72 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 2.90 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.75 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک س..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / جمعه 24 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.76 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 62.14 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.35 سنت معادل 0.67 درصد افزایش  52.58 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.06 درصدی، یعنی با 1.31 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 12.70 درصدی برابر با 9.04 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/24 به قیمت 71.18 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 3.34 درصدی قیمت این کالا برابر با 2.01 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / پنجشنبه 23 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.46 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 61.3 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.01 سنت معادل 1.98 درصد افزایش  52.08 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.14 درصدی، یعنی با 0.71 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 12.46 درصدی برابر با 8.73 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/23 به قیمت 70.03 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 1.04 درصدی قیمت این کالا برابر با 0.65 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / چهارشنبه 22 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 2.47 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 59.83 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.28 سنت معادل 4.47 درصد کاهش  51 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.14 درصدی، یعنی با 0.69 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 15.49 درصدی برابر با 10.97 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/21 به قیمت 70.8 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 0.48 درصدی قیمت این کالا برابر با 0.29 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مق..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / سه شنبه 21 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.08 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.24 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.07 سنت معادل 0.13 درصد کاهش  53.26 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.41 درصدی، یعنی با 0.26 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 12.09 درصدی برابر با 8.56 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/21 به قیمت 70.8 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 3.23 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.95 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت بر..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / دوشنبه 20 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.95 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.34 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.69 سنت معادل 1.29 درصد کاهش  53.36 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.73 درصدی، یعنی با 1.66 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 11.92 درصدی برابر با 8.44 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/20 به قیمت 70.78 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 4.47 درصدی قیمت این کالا برابر با 2.67 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / یکشنبه 19 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 63.29 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   54.05 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.59 درصدی، یعنی با 1.6 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 9.86 درصدی برابر با 6.93 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/19 به قیمت 70.22 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 3.22 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.98 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک سال..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / شنبه 18 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.16 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 63.29 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.14 سنت معادل 0.26 درصد کاهش  54.05 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.59 درصدی، یعنی با 1.6 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 9.99 درصدی برابر با 7.03 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/18 به قیمت 70.32 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 3.22 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.98 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برن..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / جمعه 17 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.27 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 63.28 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.07 سنت معادل 2.02 درصد افزایش  53.98 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.74 درصدی، یعنی با 1.69 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 11.73 درصدی برابر با 8.41 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/16 به قیمت 71.69 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 2.66 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.64 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی ن..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / پنجشنبه 16 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.51 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 62.03 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.3 سنت معادل 2.52 درصد افزایش  52.95 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 8.52 درصدی، یعنی با 5.78 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 13.47 درصدی برابر با 9.66 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/16 به قیمت 71.69 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 2.98 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.8 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برن..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / چهارشنبه 15 خرداد 1398

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.59 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 60.39 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.98 سنت معادل 3.84 درصد کاهش  51.5 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 10.94 درصدی، یعنی با 7.42 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 14.73 درصدی برابر با 10.44 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/02/14 به قیمت 70.83 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 2.18 درصدی قیمت این کالا برابر با 1.35 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت د..

مجموع مطالب: 640 عدد در 43 صفحه