بازار نفت

 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / چهارشنبه 30 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.88 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 63.22 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.05 سنت معادل 1.97 درصد افزایش  54.41 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 4.35 درصدی، یعنی با 2.88 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 20.97 درصدی برابر با 16.78 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/28 به قیمت 80 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 20.37 درصدی قیمت این کالا برابر با 16.18 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برن..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / سه شنبه 29 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 4.6 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.34 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 4.07 سنت معادل 7.64 درصد کاهش  53.27 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 9.86 درصدی، یعنی با 6.82 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 22.07 درصدی برابر با 17.66 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/28 به قیمت 80 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 20.75 درصدی قیمت این کالا برابر با 16.33 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در ..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / دوشنبه 28 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 67 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.66 سنت معادل 1.16 درصد افزایش  57.34 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 3.12 درصدی، یعنی با 2.16 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 16.18 درصدی برابر با 12.94 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/27 به قیمت 79.94 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 14.83 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.67 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیا..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / یکشنبه 27 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 67 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.15 سنت معادل 0.26 درصد کاهش  56.68 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 3.79 درصدی، یعنی با 2.64 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 15.57 درصدی برابر با 12.36 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/26 به قیمت 79.36 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 14.85 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.69 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس ..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / شنبه 26 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.06 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 67 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.07 سنت معادل 0.12 درصد افزایش  56.83 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 3.79 درصدی، یعنی با 2.64 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 16.56 درصدی برابر با 13.3 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/25 به قیمت 80.3 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 15.62 درصدی قیمت این کالا برابر با 12.41 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت ..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / جمعه 25 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.32 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 66.91 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.22 سنت معادل 0.39 درصد افزایش  56.72 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 4.53 درصدی، یعنی با 3.18 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 17.70 درصدی برابر با 14.4 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/24 به قیمت 81.31 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 14.47 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.32 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / پنجشنبه 24 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.43 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 66.53 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.23 سنت معادل 0.41 درصد افزایش  56.39 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 5.76 درصدی، یعنی با 4.07 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 17.64 درصدی برابر با 14.25 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/23 به قیمت 80.78 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 14.95 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.7 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / چهارشنبه 23 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.26 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 66.14 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.15 سنت معادل 2.09 درصد افزایش  56.23 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 8.29 درصدی، یعنی با 5.98 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 17.83 درصدی برابر با 14.36 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/21 به قیمت 80.5 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 15.61 درصدی قیمت این کالا برابر با 12.24 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / سه شنبه 22 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 4.04 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 65.12 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 3.61 سنت معادل 6.53 درصد کاهش  55.3 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 9.51 درصدی، یعنی با 6.85 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 19.10 درصدی برابر با 15.38 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/21 به قیمت 80.5 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 15.41 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.87 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت د..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / دوشنبه 21 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.17 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 69.81 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.2 سنت معادل 0.34 درصد کاهش  59.64 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 4.14 درصدی، یعنی با 3.02 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 13.32 درصدی برابر با 10.73 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/20 به قیمت 80.54 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 9.32 درصدی قیمت این کالا برابر با 7.18 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت ..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / یکشنبه 20 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 69.64 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   59.84 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 4.03 درصدی، یعنی با 2.93 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 13.11 درصدی برابر با 10.51 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/19 به قیمت 80.15 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 9.58 درصدی قیمت این کالا برابر با 7.38 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک ساله ه..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / شنبه 19 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.45 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 69.64 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.28 سنت معادل 0.47 درصد کاهش  59.84 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 4.03 درصدی، یعنی با 2.93 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 17.81 درصدی برابر با 15.1 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/17 به قیمت 84.74 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 10.09 درصدی قیمت این کالا برابر با 7.82 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت د..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / جمعه 18 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.42 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 70.18 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.36 سنت معادل 0.6 درصد کاهش  60.2 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 3.41 درصدی، یعنی با 2.48 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 17.18 درصدی برابر با 14.56 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/17 به قیمت 84.74 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 9.09 درصدی قیمت این کالا برابر با 7.02 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در ..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / پنجشنبه 17 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.46 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 70.66 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.08 سنت معادل 1.78 درصد کاهش  60.62 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.87 درصدی، یعنی با 2.09 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 15.77 درصدی برابر با 13.23 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/16 به قیمت 83.89 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 6.55 درصدی قیمت این کالا برابر با 4.96 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت د..
 • گزارش روزانه قیمت نفت و بازار انرژی / چهارشنبه 16 آبان 1397

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.09 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 72.06 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.45 سنت معادل 0.73 درصد کاهش  61.66 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 3.54 درصدی، یعنی با 2.65 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 14.24 درصدی برابر با 11.97 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1397/07/14 به قیمت 84.03 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 4.25 درصدی قیمت این کالا برابر با 3.2 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت ..

مجموع مطالب: 484 عدد در 33 صفحه