شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 23 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 141,970 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 142,070 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 140,400 ریال بود. این کاهش 1.01 درصدی یا 1,420 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,705 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 97 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 10.68 درصدی  برابر با 13,570 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,950 ریال روز پنجشنبه 23 آبان 1398 به رقم 140,520 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 22 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 142,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 141,900 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,802 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 12.17 درصدی  برابر با 15,410 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,530 ریال روز چهارشنبه 22 آبان 1398 به رقم 141,940 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 23.39 درصدی یا همان 26,910 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببر..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 21 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 1,330 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 142,570 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 142,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 141,900 ریال بود. این کاهش 1.38 درصدی یا 1,960 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,802 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 220 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 12.18 درصدی  برابر با 15,420 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,520 ریال روز سه شنبه 21 آبان 1398 به رقم 141,940 حال حاضر رسانده است..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 20 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 4,650 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 146,910 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 147,070 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 143,900 ریال بود. این کاهش 5.32 درصدی یا 7,660 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,582 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 93 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.80 درصدی  برابر با 17,460 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,440 ریال روز دوشنبه 20 آبان 1398 به رقم 143,900 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 19 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 10 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 148,470 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 152,070 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 148,400 ریال بود. این افزایش 2.07 درصدی یا 3,080 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,489 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 54 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 19.77 درصدی  برابر با 25,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,540 ریال روز یکشنبه 19 آبان 1398 به رقم 151,560 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 18 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 10 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 144,520 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 148,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 144,400 ریال بود. این افزایش 2.75 درصدی یا 3,970 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,435 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 12 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 17.34 درصدی  برابر با 21,950 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,530 ریال روز شنبه 18 آبان 1398 به رقم 148,480 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 17 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 3,110 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 144,570 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 144,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 144,400 ریال بود. این افزایش 2.16 درصدی یا 3,050 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,447 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 14.25 درصدی  برابر با 18,030 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,480 ریال روز پنجشنبه 16 آبان 1398 به رقم 144,510 حال حاضر رسانده است. همچنین ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 16 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 130 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 139,430 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 141,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 139,400 ریال بود. این افزایش 1.36 درصدی یا 1,900 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,447 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 102 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 11.84 درصدی  برابر با 14,980 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,480 ریال روز پنجشنبه 16 آبان 1398 به رقم 141,460 حال حاضر رسانده است..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 15 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 139,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 139,400 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,549 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 10.77 درصدی  برابر با 13,580 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 125,980 ریال روز سه شنبه 14 آبان 1398 به رقم 139,560 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 8.61 درصدی یا همان 11,070 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 14 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 70 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 139,520 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 139,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 139,400 ریال بود. این افزایش 0.08 درصدی یا 110 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,549 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 31 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 10.77 درصدی  برابر با 13,580 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 125,980 ریال روز سه شنبه 14 آبان 1398 به رقم 139,560 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 13 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 110 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,050 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 139,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 136,900 ریال بود. این افزایش 1.83 درصدی یا 2,510 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,518 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 3 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 10.67 درصدی  برابر با 13,450 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 126,000 ریال روز دوشنبه 13 آبان 1398 به رقم 139,450 حال حاضر رسانده است...
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 12 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 440 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,070 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 137,070 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 136,900 ریال بود. این کاهش 0.42 درصدی یا 570 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,521 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 237 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 9.13 درصدی  برابر با 11,460 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 125,480 ریال روز یکشنبه 12 آبان 1398 به رقم 136,940 حال حاضر رسانده است. همچن..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 11 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 1,450 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,400 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 137,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 137,400 ریال بود. این افزایش 1.15 درصدی یا 1,560 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,284 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 9 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 9.58 درصدی  برابر با 12,030 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 125,480 ریال روز شنبه 11 آبان 1398 به رقم 137,510 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 10 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,560 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 137,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 135,900 ریال بود. این کاهش 1.17 درصدی یا 1,590 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,275 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 9.17 درصدی  برابر با 11,420 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 124,530 ریال روز پنجشنبه 9 آبان 1398 به رقم 135,950 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 9 آذر 1398

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 120 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 136,070 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 137,570 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 135,900 ریال بود. این افزایش 1.17 درصدی یا 1,590 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 46,275 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 48 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 10.45 درصدی  برابر با 13,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 124,520 ریال روز چهارشنبه 8 آبان 1398 به رقم 137,540 حال حاضر رسانده اس..

مجموع مطالب: 391 عدد در 27 صفحه