بازار ارز

 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 29 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,230 ریالی با نرخ 145,880 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 145,880 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 142,640 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 40.08 درصدی را برابر با 41,740 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 104,140 که در روز دوشنبه 29 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 145,880 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 28 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,230 ریالی با نرخ 145,880 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 145,880 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 142,640 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 41.56 درصدی را برابر با 42,830 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 103,050 که در روز یکشنبه 28 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 145,880 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 27 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 950 ریالی با نرخ 143,650 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 770 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 144,420 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 145,880 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 142,640 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 41.21 درصدی را برابر با 42,580 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 103,300 که در روز شنبه 27 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 145,880 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 26 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 3,630 ریالی با نرخ 142,700 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 250 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 142,450 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 143,660 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 140,180 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 34.10 درصدی را برابر با 36,530 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 107,120 که در روز جمعه 26 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 143,650 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 25 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,470 ریالی با نرخ 139,070 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 3,930 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 143,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 147,910 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 139,440 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 33.25 درصدی را برابر با 35,610 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 107,090 که در روز پنجشنبه 25 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 142,7..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 24 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 440 ریالی با نرخ 137,600 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 1,470 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 138,580 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 139,570 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 135,450 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 32.40 درصدی را برابر با 34,040 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 105,030 که در روز چهارشنبه 24 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 139,07..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 23 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 710 ریالی با نرخ 137,870 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 660 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,910 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 138,650 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 136,970 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 31.24 درصدی را برابر با 32,980 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 105,550 که در روز سه شنبه 23 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 138,530 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 22 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,830 ریالی با نرخ 137,160 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 680 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 137,180 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 140,830 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 136,750 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 29.71 درصدی را برابر با 31,580 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 106,260 که در روز دوشنبه 22 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 137,840 ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 21 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 283 ریالی با نرخ 13,533 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 180 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 13,537 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 13,898 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 13,417 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 35.97 درصدی را برابر با 3,628 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 10,085 که در روز یکشنبه 21 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 13,713 ریال رسانده..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 20 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 8,530 ریالی با نرخ 138,160 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,820 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 138,190 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 146,060 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 135,190 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 29.78 درصدی را برابر با 31,060 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 104,280 که در روز شنبه 20 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 135,340 ری..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 19 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 139 ریالی با نرخ 12,963 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 842 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 12,994 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 13,898 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 12,955 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 26.15 درصدی را برابر با 2,862 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 10,943 که در روز جمعه 19 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 13,805 ریال رسانده..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 18 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 623 ریالی با نرخ 12,824 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 139 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 12,871 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 13,032 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 12,097 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 25.41 درصدی را برابر با 2,627 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 10,336 که در روز پنجشنبه 18 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 12,963 ریال رساند..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 17 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 64 ریالی با نرخ 13,447 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 623 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 13,462 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 13,570 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 12,778 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 25.06 درصدی را برابر با 2,570 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 10,254 که در روز چهارشنبه 17 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 12,824 ریال رسانده ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 16 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 1,780 ریالی با نرخ 135,110 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 540 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 135,260 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 137,060 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 128,930 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 49.92 درصدی را برابر با 44,810 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 89,760 که در روز سه شنبه 16 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 134,570 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 15 شهریور 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 894 ریالی با نرخ 13,689 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 172 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 13,643 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 14,470 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 13,468 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 40.86 درصدی را برابر با 3,921 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 9,596 که در روز دوشنبه 15 مرداد 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 13,517 ریال رسانده ..

مجموع مطالب: 19 عدد در 2 صفحه