بازار ارز

 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 27 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با - ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 26 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با - ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هف..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 25 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با - درصد یا -..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 24 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با - ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هف..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 23 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با - درصد یا -..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 22 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با - درصد یا -..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 21 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با - درصد یا -..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 20 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با - درصد یا -..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 19 آبان 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش - ریالی با نرخ - به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم - ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم - برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم - ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان - درصدی را برابر با - ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم - که در روز پنجشنبه 22 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به - ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با - درصد یا -..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 11 مهر 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 17,000 ریالی با نرخ 121,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 130,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 121,000 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.02 درصدی را برابر با 1,230 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 119,770 که در روز یکشنبه 11 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 121,000 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زم..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 10 مهر 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 32,220 ریالی با نرخ 138,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 8,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 130,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 130,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 121,000 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.02 درصدی را برابر با 1,230 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 119,770 که در روز یکشنبه 11 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 121,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 9 مهر 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 2,940 ریالی با نرخ 170,220 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 270 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 170,490 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 172,850 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 138,000 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 23.33 درصدی را برابر با 26,110 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 111,890 که در روز شنبه 10 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 138,000 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 8 مهر 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 2,230 ریالی با نرخ 173,160 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 440 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 173,600 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 174,540 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 156,110 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 54.25 درصدی را برابر با 59,870 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 110,350 که در روز پنجشنبه 8 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 170,220 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 7 مهر 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 11,290 ریالی با نرخ 175,390 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,590 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 172,800 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 178,020 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 163,840 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 57.26 درصدی را برابر با 63,050 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 110,110 که در روز چهارشنبه 7 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 173,160..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 6 مهر 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 11,290 ریالی با نرخ 175,390 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 186,300 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 168,320 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 58.56 درصدی را برابر با 64,780 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 110,610 که در روز سه شنبه 6 شهریور 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 175,390 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه ..

مجموع مطالب: 41 عدد در 3 صفحه