شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 15 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 90,000 ریال افزایش به رقم 41,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,370,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 41,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/15 برابر با 43,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 2,620,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 14 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 20,000 ریال افزایش به رقم 41,090,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,320,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,370,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 41,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/14 برابر با 45,350,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 4,170,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 13 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 220,000 ریال افزایش به رقم 41,070,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,000,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,090,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,200,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,950,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/13 برابر با 45,700,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 4,610,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 12 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 30,000 ریال افزایش به رقم 40,850,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,070,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,280,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,870,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/12 برابر با 45,750,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 4,680,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 11 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 480,000 ریال کاهش به رقم 40,820,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,870,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,850,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,910,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/11 برابر با 44,400,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 3,550,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 10 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 430,000 ریال افزایش به رقم 41,300,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,220,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,820,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,300,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,650,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/10 برابر با 41,740,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 920,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 9 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 510,000 ریال افزایش به رقم 40,870,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,300,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,320,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,910,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/9 برابر با 40,330,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 970,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 8 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 510,000 ریال افزایش به رقم 40,870,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,870,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,990,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,550,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/8 برابر با 40,480,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 390,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 7 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 120,000 ریال افزایش به رقم 40,360,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,550,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,870,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,990,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,550,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/7 برابر با 40,740,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 130,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 6 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 570,000 ریال افزایش به رقم 40,240,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,290,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,360,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,550,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/6 برابر با 40,250,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 110,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 5 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,120,000 ریال کاهش به رقم 39,670,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 39,580,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,240,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,290,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,220,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/5 برابر با 39,720,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 520,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 4 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 670,000 ریال کاهش به رقم 40,790,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,110,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,670,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,180,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,670,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/4 برابر با 38,540,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 1,130,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 3 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 120,000 ریال افزایش به رقم 41,460,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,420,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,790,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,520,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/3 برابر با 37,980,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 2,810,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 2 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 210,000 ریال کاهش به رقم 41,340,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,630,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,460,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,760,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 41,430,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/2 برابر با 38,180,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 3,280,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 1 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 210,000 ریال کاهش به رقم 41,340,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,340,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,610,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 41,290,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/1 برابر با 38,380,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 2,960,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر..

مجموع مطالب: 337 عدد در 23 صفحه