شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 14 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 120,000 ریال کاهش به رقم 40,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 39,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,030,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,050,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,910,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/11 برابر با 43,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 3,770,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 13 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 210,000 ریال افزایش به رقم 40,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,260,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,000,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/11 برابر با 43,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 3,740,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 12 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 210,000 ریال افزایش به رقم 40,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,090,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/11 برابر با 43,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 3,620,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی براب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 11 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال افزایش به رقم 39,970,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,160,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,090,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/11 برابر با 43,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 3,620,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 10 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 470,000 ریال کاهش به رقم 39,820,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 39,860,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,970,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,050,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,840,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/10 برابر با 44,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 4,030,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 9 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 110,000 ریال افزایش به رقم 40,290,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,260,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,820,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,290,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/9 برابر با 45,700,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 5,880,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 8 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 120,000 ریال افزایش به رقم 40,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,230,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,290,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,340,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,170,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/8 برابر با 49,900,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 9,610,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 7 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 170,000 ریال کاهش به رقم 40,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,030,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,230,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/7 برابر با 51,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 10,820,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 6 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 20,000 ریال کاهش به رقم 40,230,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,260,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,320,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,940,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/6 برابر با 51,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 11,240,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 5 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 20,000 ریال کاهش به رقم 40,230,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,230,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,340,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,170,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/5 برابر با 51,700,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 11,470,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 4 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 60,000 ریال کاهش به رقم 40,250,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,230,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,340,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,170,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/4 برابر با 54,150,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 13,920,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 3 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 160,000 ریال افزایش به رقم 40,310,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,250,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,250,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/3 برابر با 49,200,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 8,950,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 2 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 370,000 ریال کاهش به رقم 40,150,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,300,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,310,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,490,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,230,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/2 برابر با 47,630,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 7,320,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 1 مهر 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 220,000 ریال کاهش به رقم 40,520,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,170,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,150,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,240,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,920,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/07/1 برابر با 46,050,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 5,900,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 31 شهریور 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 130,000 ریال افزایش به رقم 40,740,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 40,710,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 40,520,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,730,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,390,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/06/31 برابر با 44,850,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 4,330,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..

مجموع مطالب: 337 عدد در 23 صفحه