کالایاب

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 3 فروردین 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 480,000 ریال افزایش به رقم 46,620,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,620,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/01/2 برابر با 16,211,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,409,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی بر..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 2 فروردین 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 480,000 ریال افزایش به رقم 46,620,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,620,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/01/2 برابر با 16,211,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,409,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی بر..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 1 فروردین 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 480,000 ریال افزایش به رقم 46,620,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,620,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/29 برابر با 16,143,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,477,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 29 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 480,000 ریال افزایش به رقم 46,620,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,620,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/29 برابر با 16,143,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,477,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 28 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 620,000 ریال افزایش به رقم 46,140,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 46,100,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,620,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/28 برابر با 16,166,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,454,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 27 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 510,000 ریال کاهش به رقم 45,520,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 45,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,140,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,160,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,170,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/27 برابر با 16,060,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,080,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 26 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 340,000 ریال کاهش به رقم 46,030,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 45,940,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 45,520,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,170,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/26 برابر با 16,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,520,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 25 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال کاهش به رقم 46,370,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 46,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,030,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,440,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,920,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/24 برابر با 16,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,730,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 24 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال کاهش به رقم 46,370,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,370,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,960,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/24 برابر با 16,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,070,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 23 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,940,000 ریال افزایش به رقم 46,520,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 46,310,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,370,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,960,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/23 برابر با 16,402,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,968,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 22 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 110,000 ریال کاهش به رقم 44,580,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 45,590,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,520,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 46,680,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 44,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/22 برابر با 16,144,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,376,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 21 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 260,000 ریال کاهش به رقم 44,690,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 44,630,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 44,580,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 44,840,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 44,370,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/21 برابر با 16,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,580,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 20 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 540,000 ریال کاهش به رقم 44,950,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 44,840,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 44,690,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 45,030,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 44,520,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/20 برابر با 15,820,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,870,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 19 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 930,000 ریال افزایش به رقم 45,490,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 45,660,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 44,950,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 45,680,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 44,840,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/19 برابر با 15,750,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 18 اسفند 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 430,000 ریال کاهش به رقم 44,560,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 45,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 45,490,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 45,710,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,040,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/12/18 برابر با 15,837,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,653,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..

مجموع مطالب: 126 عدد در 9 صفحه