بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 27 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 350,000 ریال افزایش به رقم 39,950,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,950,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,500,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,500,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/27 برابر با 14,145,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,805,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 26 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 300,000 ریال افزایش به رقم 39,600,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 38,200,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,950,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 40,500,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,500,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/25 برابر با 13,895,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 26,055,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 25 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 300,000 ریال افزایش به رقم 39,600,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,600,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,600,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,250,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/25 برابر با 13,895,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,705,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 24 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,450,000 ریال کاهش به رقم 39,300,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 37,950,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,600,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,600,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,250,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/24 برابر با 13,883,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,717,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 23 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 750,000 ریال کاهش به رقم 41,750,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 41,450,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,300,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 41,550,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 38,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/23 برابر با 13,895,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,405,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 22 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 650,000 ریال کاهش به رقم 42,500,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 42,600,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 41,750,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 43,750,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 41,250,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/22 برابر با 13,880,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 27,870,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 21 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,100,000 ریال کاهش به رقم 43,150,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 43,000,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 42,500,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 43,900,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 40,260,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/21 برابر با 13,730,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,770,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 20 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,550,000 ریال افزایش به رقم 45,250,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 43,750,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 43,150,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 44,050,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 43,000,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/20 برابر با 13,497,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,653,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 19 آبان 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 600,000 ریال کاهش به رقم 42,700,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 45,500,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 45,250,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 45,700,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 44,050,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/08/18 برابر با 13,582,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,668,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 11 مهر 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,700,000 ریال کاهش به رقم 44,000,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 44,250,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 43,800,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 44,900,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 43,800,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/07/11 برابر با 12,474,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,326,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 10 مهر 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 4,200,000 ریال کاهش به رقم 45,700,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 44,250,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 44,000,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 44,250,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 44,000,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/07/10 برابر با 12,441,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,559,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 9 مهر 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,100,000 ریال کاهش به رقم 49,900,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,100,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 45,700,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,650,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 43,500,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/07/8 برابر با 12,446,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 33,254,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 8 مهر 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 300,000 ریال کاهش به رقم 51,000,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,500,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,900,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 51,400,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,950,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/07/8 برابر با 12,446,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 37,454,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 7 مهر 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 400,000 ریال کاهش به رقم 51,300,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,700,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 51,000,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 52,200,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,300,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/07/6 برابر با 12,466,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 38,534,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 6 مهر 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,450,000 ریال کاهش به رقم 51,700,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,700,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 51,300,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 52,100,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,700,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/07/6 برابر با 12,466,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 38,834,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..

مجموع مطالب: 41 عدد در 3 صفحه