کالایاب

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 3 خرداد 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 620,000 ریال کاهش به رقم 47,660,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 47,660,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 48,130,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 47,320,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/03/3 برابر با 20,360,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 27,300,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی براب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 2 خرداد 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 970,000 ریال افزایش به رقم 48,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 48,120,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 47,660,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 48,130,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 47,320,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/03/2 برابر با 20,070,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 27,590,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 1 خرداد 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 390,000 ریال افزایش به رقم 47,310,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 47,910,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 48,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 48,330,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 47,570,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/03/1 برابر با 20,130,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,150,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,170,000 ریال کاهش به رقم 46,920,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 46,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 47,310,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 47,640,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 45,820,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/31 برابر با 19,960,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 27,350,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 840,000 ریال کاهش به رقم 48,090,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 47,610,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 46,920,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,260,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 46,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/30 برابر با 19,560,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 27,360,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 510,000 ریال کاهش به رقم 48,930,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,110,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 48,090,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,110,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 48,050,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/29 برابر با 19,360,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,730,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 28 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 370,000 ریال کاهش به رقم 49,440,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,410,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 48,930,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,590,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 48,870,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/28 برابر با 19,760,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,170,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 27 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 370,000 ریال کاهش به رقم 49,440,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,440,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,690,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,240,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/27 برابر با 19,750,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,690,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 670,000 ریال کاهش به رقم 49,810,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,660,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,440,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,690,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,240,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/26 برابر با 19,380,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,060,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 380,000 ریال افزایش به رقم 50,480,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,810,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,410,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,760,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/25 برابر با 19,050,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,760,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال افزایش به رقم 50,100,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,910,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,480,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,510,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,860,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/24 برابر با 19,040,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,440,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 910,000 ریال کاهش به رقم 49,950,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,530,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,100,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,560,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,820,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/23 برابر با 19,790,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,310,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 740,000 ریال کاهش به رقم 50,860,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,430,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,950,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,460,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,790,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/22 برابر با 20,580,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,370,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 21 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 100,000 ریال افزایش به رقم 51,600,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 51,500,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,860,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 51,580,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,540,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/20 برابر با 21,030,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,830,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 20 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 100,000 ریال افزایش به رقم 51,600,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 51,600,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 51,860,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 51,410,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/20 برابر با 21,030,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,570,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..

مجموع مطالب: 187 عدد در 13 صفحه