شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 29 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 4,257,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,250,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 35,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,285,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 35,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,713,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,299,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,229,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 28 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,285,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 63,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,289,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,250,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 39,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 52,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,667,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,317,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,232,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 27 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 12,000 ریالی و با رقم 4,340,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,352,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 63,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,289,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 63,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,719,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,345,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,283,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 26 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,320,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 139,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,315,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,352,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,802,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,389,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,320,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 25 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 4,172,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,176,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 139,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,315,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 139,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 185,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,753,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,326,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,172..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 24 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,176,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,176,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,568,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,181,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,135,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,575,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,513,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 23 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 4,135,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 21,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,142,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 34,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,176,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 34,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,568,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,181,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,135,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 22 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,116,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,121,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 21,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,142,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 21,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 27,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,522,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,153,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,096,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 21 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 12,000 ریالی و با رقم 4,139,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 58,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,151,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,121,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,495,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,146,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,086,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 20 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 9,000 ریالی و با رقم 4,084,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,093,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 58,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,151,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 58,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 77,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,535,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,158,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,066,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 19 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,126,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,130,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,093,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,458,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,126,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,054,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 18 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 21,000 ریالی و با رقم 4,137,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 3,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,116,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,130,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 19,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,507,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,213,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,123,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 17 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 3,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,116,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,116,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,488,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,139,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,089,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,519,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,451,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 16 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 3,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,116,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,116,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,488,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,139,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,089,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,519,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,451,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 15 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 3,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,116,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,116,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,488,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,139,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,089,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,519,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,451,000 ری..

مجموع مطالب: 1128 عدد در 76 صفحه