کالایاب

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 18 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 4,292,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,299,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,285,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 19,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,713,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,313,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,271,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 17 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,326,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 49,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,331,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 32,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,299,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 32,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 43,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,732,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,331,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,289,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 16 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,375,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,380,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 49,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,331,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 49,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 64,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,775,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,380,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,303,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 15 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,370,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 46,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,375,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,380,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 5,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,839,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,391,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,352,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 14 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 46,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,375,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,375,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,833,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,375,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,313,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,833,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,750,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 13 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 4,322,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 60,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,329,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,375,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 46,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 61,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,833,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,375,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,313,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 12 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,264,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,269,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 60,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,329,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 60,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 80,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,772,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,347,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,264,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 11 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 10,000 ریالی و با رقم 4,273,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 18,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,283,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,269,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,692,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,289,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,239,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 10 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 4,292,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,301,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 18,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,283,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 18,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 25,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,710,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,301,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,241,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 9 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,359,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 7,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,363,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,301,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 62,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,735,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,359,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,285,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 8 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 7,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,363,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,363,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,818,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,373,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,340,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,830,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,787,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 7 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 7,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,363,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,363,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,818,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,373,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,340,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,830,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,787,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 6 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,366,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 28,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,370,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 7,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,363,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 7,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,818,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,373,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,340,000 ریال به ع..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 5 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 4,400,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,398,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 28,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,370,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 28,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,827,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,400,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,345,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 4 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,000 ریالی و با رقم 4,407,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,396,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,398,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 2,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,864,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,423,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,389,000 ..

مجموع مطالب: 1103 عدد در 74 صفحه