کالایاب

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 6 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 39,300 ریالی و با رقم 4,328,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 67,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,368,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 140,800 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,227,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 140,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 187,800 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,636,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,418,800 ریال به عنوان سقف و رقم 4,217,900 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 5 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 147,800 ریالی و با رقم 4,448,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,301,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 67,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,368,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 67,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 89,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,823,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,485,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,231,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 4 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 23,100 ریالی و با رقم 4,215,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 151,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,238,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,301,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 62,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,734,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,301,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,153,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 3 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 151,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,238,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,238,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,651,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,387,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,182,100 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,850,100 ریال به عنوان بالاترین و 5,576,100 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 2 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 18,500 ریالی و با رقم 4,371,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 168,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,389,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 151,200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,238,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 151,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 201,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,651,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,387,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,182,100 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 1 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,500 ریالی و با رقم 4,232,900 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 70,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,221,400 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 168,500 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,389,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 168,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 224,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,853,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,401,500 ریال به عنوان سقف و رقم 4,23..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 30 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,600 ریالی و با رقم 4,146,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 210,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,151,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 70,400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,221,400 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 70,400 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 93,900 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,628,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,266,400 ریال به عنوان سقف و رقم 4,089,8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 29 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 53,100 ریالی و با رقم 3,994,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 85,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,940,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 210,100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,151,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 210,100 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 280,100 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,534,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,183,300 ریال به عنوان سقف و رقم 3,99..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 28 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 62,300 ریالی و با رقم 3,917,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 69,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,855,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 85,400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,940,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 85,400 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 113,900 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,254,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,961,700 ریال به عنوان سقف و رقم 3,917,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 27 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 13,900 ریالی و با رقم 3,800,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,786,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 69,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,855,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 69,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 92,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,140,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,855,500 ریال به عنوان سقف و رقم 3,800,1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 26 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,786,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,786,200 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,048,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,827,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,786,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,103,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,048,200 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 25 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,300 ریالی و با رقم 3,827,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 36,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,818,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 32,300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,786,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 32,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 43,100 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,048,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,827,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,786,200 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 24 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 48,500 ریالی و با رقم 3,830,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 64,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,781,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 36,900 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,818,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 36,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,091,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,832,400 ریال به عنوان سقف و رقم 3,802,4..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 23 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,600 ریالی و با رقم 3,728,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 41,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,716,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 64,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,781,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 64,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 86,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,042,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,783,900 ریال به عنوان سقف و رقم 3,728,5..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 22 بهمن 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 41,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,716,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,716,900 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,955,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,716,900 ریال به عنوان سقف و رقم 3,716,900 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,955,900 ریال به عنوان بالاترین و 4,955,900 ر..

مجموع مطالب: 1104 عدد در 74 صفحه