کالایاب

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 5 فروردین 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 46,200 ریالی و با رقم 4,252,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,298,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 29,700 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,269,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 29,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 39,600 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,692,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,289,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,243,300 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 4 فروردین 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,298,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,298,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,731,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,298,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,731,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,534,600 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 3 فروردین 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,298,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,298,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,731,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,298,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,731,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,534,600 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 2 فروردین 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,298,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,298,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,731,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,298,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,731,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,534,600 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 1 فروردین 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,298,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,298,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,731,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,298,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,731,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,534,600 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 29 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,298,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,298,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,731,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,298,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,731,600 ریال به عنوان بالاترین و 5,534,600 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 28 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 6,900 ریالی و با رقم 4,153,300 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 8,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,160,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 138,500 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,298,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 138,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 184,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,731,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,298,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,151,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 27 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,600 ریالی و با رقم 4,140,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 18,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,151,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 8,600 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,160,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 8,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,546,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,181,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,135,400 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 26 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 4,163,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 31,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,170,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 18,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,151,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 18,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 24,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,540,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,167,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,137,700 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 25 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,600 ریالی و با رقم 4,206,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 11,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,201,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 31,700 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,170,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 31,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 36,900 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,565,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,222,500 ریال به عنوان سقف و رقم 4,139,400 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 24 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 11,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,201,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,201,800 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,602,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,231,800 ریال به عنوان سقف و رقم 4,178,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,642,300 ریال به عنوان بالاترین و 5,571,500 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 23 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,300 ریالی و با رقم 4,211,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 127,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,213,300 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,201,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,400 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,602,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,231,800 ریال به عنوان سقف و رقم 4,178,700 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 22 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,600 ریالی و با رقم 4,081,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 20,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,086,300 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 127,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,213,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 127,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 169,300 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,617,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,220,200 ریال به عنوان سقف و رقم 4,081..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 21 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 13,800 ریالی و با رقم 4,093,300 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 70,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,107,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 20,800 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,086,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 20,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 27,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,448,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,111,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,065,500 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 20 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 6,300 ریالی و با رقم 4,171,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,178,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 70,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,107,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 70,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 94,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,476,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,171,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,088,600 ریال ب..

مجموع مطالب: 1102 عدد در 74 صفحه