شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 15 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 4,576,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 35,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,578,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,567,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,089,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,694,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,541,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 14 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 6,000 ریالی و با رقم 4,537,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,543,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 35,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,578,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 35,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,104,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,627,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,520,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 13 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,543,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,543,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 6,058,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,543,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,504,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,058,000 ریال به عنوان بالاترین و 6,006,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,504,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,509,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 34,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,543,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 34,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,058,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,543,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,504,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 55,000 ریالی و با رقم 4,490,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 11,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,435,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 74,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,509,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 74,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 99,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,012,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,527,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,426,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 10 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 6,000 ریالی و با رقم 4,440,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,446,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,435,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 16,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,913,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,470,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,426,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,456,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 16,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,460,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,446,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,929,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,481,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,444,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 8 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 12,000 ریالی و با رقم 4,456,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,444,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 16,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,460,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 16,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 22,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,947,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,490,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,440,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 7 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 4,398,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,391,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 53,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,444,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 53,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 70,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,925,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,463,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,380,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 6 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,391,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,391,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,855,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,405,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,366,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,873,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,821,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 12,000 ریالی و با رقم 4,405,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 11,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,393,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,391,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 2,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,855,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,405,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,366,000 ریال به ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 39,000 ریالی و با رقم 4,343,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,382,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,393,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 11,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 16,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,858,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,405,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,324,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  9,000 ریالی و با رقم 4,373,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 109,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,382,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,382,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,842,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,391,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,320,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,855,000 ریال به عنوان بالاترین ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 4,280,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,273,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 109,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,382,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 109,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 144,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,842,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,391,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,280..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 1 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,273,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,273,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,698,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,306,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,253,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,741,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,670,000 ر..

مجموع مطالب: 1128 عدد در 76 صفحه