شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 30 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 4,024,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,031,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 21,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,010,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 21,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 28,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,347,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,031,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,006,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 29 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,040,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 13,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,036,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,031,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 5,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,375,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,042,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,029,000 ریال به ع..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 28 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,045,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 13,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,036,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 13,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,381,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,049,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,033,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 27 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,049,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,399,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,049,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,045,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,399,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,393,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 26 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,049,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,399,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,049,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,045,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,399,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,393,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 25 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  4,000 ریالی و با رقم 4,045,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 12,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,049,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,399,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,049,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,045,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,399,000 ریال به عنوان بالاترین و..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 24 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,066,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 9,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,061,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 12,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,049,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 12,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 16,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,399,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,066,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,045,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 23 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 4,049,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 3,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,052,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 9,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,061,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 9,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 13,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,415,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,066,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,049,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 22 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 4,052,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 10,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 3,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,052,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 3,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,402,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,056,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,045,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 21 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,063,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 27,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,059,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 10,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,049,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 10,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 12,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,399,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,063,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,026,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 20 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,082,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 4,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,086,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 27,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,059,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 27,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,411,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,082,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,054,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 19 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 4,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,086,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,086,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,448,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,089,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,079,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,451,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,439,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 18 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 4,079,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,082,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 4,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,086,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 4,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,448,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,089,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,079,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 17 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,079,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 7,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,084,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,082,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 2,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,442,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,093,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,072,000 ریال به عن..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 16 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 4,075,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,077,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 7,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,084,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 7,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,445,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,091,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,068,000 ری..

مجموع مطالب: 1133 عدد در 76 صفحه