بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 30 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 27,700 ریالی و با رقم 3,994,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 78,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,021,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 64,700 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,957,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 64,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 86,200 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,276,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,994,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,957,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 29 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 78,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,021,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,021,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,362,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,024,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,003,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,365,300 ریال به عنوان بالاترین و 5,337,600 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 28 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 78,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,021,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,021,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,362,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,024,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,003,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,365,300 ریال به عنوان بالاترین و 5,337,600 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 27 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 64,600 ریالی و با رقم 4,007,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 25,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,943,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 78,500 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,021,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 78,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 104,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,362,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,024,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,003,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 26 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 6,900 ریالی و با رقم 3,924,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,917,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 25,400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,943,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 25,400 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 33,800 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,257,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,947,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,894,70..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 25 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 94,600 ریالی و با رقم 3,924,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 77,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,830,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 87,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,917,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 87,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 117,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,223,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,977,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,837,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 24 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 77,400 ریالی و با رقم 3,728,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,752,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 77,400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,830,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 77,400 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 103,100 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,106,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,830,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,599,2..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 23 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,700 ریالی و با رقم 3,751,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,747,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,752,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 5,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 7,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,003,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,765,400 ریال به عنوان سقف و رقم 3,747,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 22 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 30,100 ریالی و با رقم 3,777,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 11,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,716,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,747,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 30,100 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,995,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,802,400 ریال به عنوان سقف و رقم 3,730,8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 21 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 11,600 ریالی و با رقم 3,670,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 55,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,728,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 11,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,716,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 11,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 15,400 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,955,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,748,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,599,200 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 20 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 55,400 ریالی و با رقم 3,765,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 230,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,673,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 55,400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,728,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 55,400 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 73,900 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,971,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,906,300 ریال به عنوان سقف و رقم 3,590,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 19 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 230,900 ریالی و با رقم 3,497,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,442,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 230,900 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,673,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 230,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 307,800 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,897,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,705,400 ریال به عنوان سقف و رقم 3,4..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 18 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 39,300 ریالی و با رقم 3,428,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,481,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,442,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 39,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 52,300 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,589,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,474,500 ریال به عنوان سقف و رقم 3,342,900 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 17 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 62,300 ریالی و با رقم 3,576,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,543,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,481,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 62,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,100 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,641,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,576,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,453,800 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 16 شهریور 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 39,200 ریالی و با رقم 3,550,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 131,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,583,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,543,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 39,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 52,300 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,725,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,560,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,476,800 ریال..

مجموع مطالب: 814 عدد در 55 صفحه