بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 30 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 304,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,744,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,744,600 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,992,800 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,744,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,393,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,992,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,524,900 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 29 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 304,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,744,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,744,600 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,992,800 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,744,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,393,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,992,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,524,900 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 28 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 304,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,744,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,744,600 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,992,800 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,744,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,393,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,992,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,524,900 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 27 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 304,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,744,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,744,600 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,992,800 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,744,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,393,700 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,992,800 ریال به عنوان بالاترین و 4,524,900 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 26 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 46,200 ریالی و با رقم 3,486,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 198,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,439,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 304,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,744,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 304,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 406,300 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,992,800 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,744,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,3..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 25 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 198,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,439,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,439,900 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,586,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,590,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,370,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,786,600 ریال به عنوان بالاترین و 4,494,100 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 24 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 48,500 ریالی و با رقم 3,590,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 221,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,638,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 198,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,439,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 198,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 264,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,586,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,590,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,370,600 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 23 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,600 ریالی و با رقم 3,855,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 124,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,860,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 221,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,638,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 221,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 295,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,851,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,855,500 ریال به عنوان سقف و رقم 3,636,100 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 22 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,300 ریالی و با رقم 3,994,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,984,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 124,600 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,860,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 124,600 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 166,200 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,146,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,994,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,848,500 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 21 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 41,500 ریالی و با رقم 4,040,200 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 138,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,081,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 97,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,984,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 97,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 129,300 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,312,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,079,400 ریال به عنوان سقف و رقم 3,984,700 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 20 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 115,400 ریالی و با رقم 4,104,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 207,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,220,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 138,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,081,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 138,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 184,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,442,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,118,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,081,700 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 19 آبان 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 233,100 ریالی و با رقم 4,245,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 36,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,012,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 20,800 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,220,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 20,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 27,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,626,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,247,900 ریال به عنوان سقف و رقم 4,192,500 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 11 مهر 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 450,200 ریالی و با رقم 4,074,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 634,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,624,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 406,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,030,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 406,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 541,800 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,374,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,088,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 10 مهر 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 634,900 ریالی و با رقم 3,624,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 556,400 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,259,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 634,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,624,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 634,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 846,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,832,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,624,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,624,600 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 9 مهر 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 37,000 ریالی و با رقم 4,778,900 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 94,600 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,815,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 556,400 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,259,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 556,400 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 741,900 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,679,200 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,848,200 ریال به عنوان سقف و رقم 4,259,500 ری..

مجموع مطالب: 838 عدد در 56 صفحه