بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 28 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 4,660 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,615,360 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,615,360 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,820,430 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,615,360 ریال به عنوان سقف و رقم 3,615,360 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,820,430 ریال به عنوان بالاترین و 4,820,430 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 27 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,660 ریالی و با رقم 3,615,360 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,610,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 4,660 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,615,360 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 4,660 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,130 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,820,430 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,615,360 ریال به عنوان سقف و رقم 3,615,360 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 26 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 3,568,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 40,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,573,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,610,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 37,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 57,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,814,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,613,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,555,30..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 25 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 34,600 ریالی و با رقم 3,566,900 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,532,300 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 40,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,573,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 40,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 47,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,757,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,580,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,472,7..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 24 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 41,500 ریالی و با رقم 3,456,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 73,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,497,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 34,700 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,532,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 34,700 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,709,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,555,300 ریال به عنوان سقف و رقم 3,456,1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 23 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 36,900 ریالی و با رقم 3,608,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 73,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,571,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 73,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,497,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 73,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,600 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,663,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,647,700 ریال به عنوان سقف و رقم 3,476,800 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 22 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,600 ریالی و با رقم 3,509,200 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,497,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 73,900 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,571,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 73,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,600 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,762,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,587,700 ریال به عنوان سقف و رقم 3,509,2..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 21 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,497,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,497,600 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,663,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,516,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,479,200 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,688,100 ریال به عنوان بالاترین و 4,638,800 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 20 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 34,700 ریالی و با رقم 3,479,200 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 20,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,444,500 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 53,100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,497,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 53,100 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 70,700 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,663,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,516,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,479,2..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 19 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,700 ریالی و با رقم 3,420,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 23,100 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,423,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 20,800 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,444,500 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 20,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 27,800 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,592,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,444,500 ریال به عنوان سقف و رقم 3,400,70..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 18 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 34,600 ریالی و با رقم 3,412,200 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 76,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,446,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 23,100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,423,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 23,100 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 30,800 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,564,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,446,800 ریال به عنوان سقف و رقم 3,398,400 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 17 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 3,377,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,370,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 76,200 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,446,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 76,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 101,600 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,595,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,449,100 ریال به عنوان سقف و رقم 3,377,6..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 16 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 1,700 ریالی و با رقم 3,310,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 41,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,308,300 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,370,600 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 62,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,100 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 4,494,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,370,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,310,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 15 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,500 ریالی و با رقم 3,359,100 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 36,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,349,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 41,300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,308,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 41,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 55,100 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 4,411,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,366,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,285,200 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 14 دی 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 36,700 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,349,600 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,349,600 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 4,466,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,377,600 ریال به عنوان سقف و رقم 3,349,600 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 4,503,400 ریال به عنوان بالاترین و 4,466,100 ر..

مجموع مطالب: 856 عدد در 58 صفحه