شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اقتصاد کلان
 • جزئیات سقفهای جدید معاملات کوچک و متوسط در سال 98

  نصاب معاملات کوچک در سال ۹۸ با مصوبه هیئت دولت به معاملات تا سقف ۳۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان تسرّی یافت.

  پول‌نیوز - هیئت وزیران در جلسه 1398/2/25 به‌پیشنهاد شماره 88011/25270/56 مورخ 1398/2/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ــ مصوب 1383 ــ و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ تصویب کرد:

  الف ــ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ــ مصوب 1383 ــ به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

  1 ــ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (328.000.000) ریال باشد.

  2 ــ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال تجاوز نکند.

  3 ــ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه‌میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال باشد.

  ب ــ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به‌موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود، تسرّی می‌یابد.

  ب ــ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به‌موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود، تسرّی می‌یابد.