شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتعاونح

ح . بیمه تعاون

حق تقدم پایه فرابورس 642 111.00 20.90 580 49.00 9.23 1398/07/24 8,376 300.055 میلیون 173.896 میلیارد - 531 557 552 642 - - - - - - - - 585.8 میلیارد - - - - - - - - - - 682,500 299.373 میلیون - 300.055 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 - - - - 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

حق تقدم بورس 967 86.00 8.17 955 98.00 9.31 1398/07/29 1,162 17.848 میلیون 17.043 میلیارد 15,359.4 1,053 1,049 948 1,050 - - - - 2 2,486 970 2 16,212 970 764 میلیارد - - - - - - - - - - 14.428 میلیون 3.42 میلیون 14.488 میلیون 3.359 میلیون
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,979 168.00 4.41 1398/06/27 1,033 7.102 میلیون 28.262 میلیارد - 3,811 4,001 3,851 4,001 - - - - 0 897,060 4,001 54 - - 915.17 میلیارد - - - - - - - - - - 7.102 میلیون - 7.102 میلیون 311
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

حق تقدم فرابورس 3,797 180.00 4.98 3,783 166.00 4.59 1398/06/13 639 6.499 میلیون 24.584 میلیارد - 3,617 3,709 3,670 3,797 - - - - 1 1.655 میلیون 3,797 78 1,000 3,900 756.6 میلیارد - - - - - - - - - - 6.499 میلیون - 6.483 میلیون 16,200
سبهانح

ح . سیمان‌ بهبهان‌

حق تقدم بورس 13,700 231.00 1.72 13,460 9.00 0.07 1398/06/13 635 1.91 میلیون 25.705 میلیارد - 13,469 14,190 13,133 14,190 - - - - 1 200 13,000 1 1,043 14,200 3.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.91 میلیون - 1.91 میلیون -
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 16,625 875.00 5.00 16,761 739.00 4.22 1398/07/13 611 1.449 میلیون 24.281 میلیارد 2,370.95 17,500 17,320 16,625 17,700 - - - - 23 1,750 16,625 1 173,594 16,625 2.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.449 میلیون - 1.449 میلیون -
خموتورح

ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 2,849 64.00 2.20 2,757 156.00 5.36 12:29 534 3.163 میلیون 8.721 میلیارد 5,922.98 2,913 2,651 2,640 2,895 - - - - 1 2,000 2,850 1 283 2,850 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.163 میلیون - 3.163 میلیون -
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 5,640 44.00 0.77 5,467 217.00 3.82 12:29 494 1.969 میلیون 10.766 میلیارد 3,986.31 5,684 5,400 5,400 5,800 - - - - 1 14,101 5,630 1 29,450 5,640 1.913 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.969 میلیون - 1.969 میلیون -
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

حق تقدم بورس 24,270 1,813.00 8.07 23,344 887.00 3.95 1398/06/31 448 1.07 میلیون 24.988 میلیارد 2,389.4 22,457 22,461 22,461 24,701 - - - - 1 100 23,250 1 4,038 24,270 4.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 711,328 359,121
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 3,050 1.00 0.03 2,938 113.00 3.70 12:29 341 1.031 میلیون 3.028 میلیارد 3,022.62 3,051 2,922 2,899 3,051 - - - - 1 1,800 2,986 1 449 3,050 8.814 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 899,406 131,308 1.031 میلیون -
امیدح

ح . تامین سرمایه امید

حق تقدم بورس 795 72.00 9.96 780 57.00 7.88 1398/06/6 281 7.962 میلیون 6.209 میلیارد - 723 786 750 795 - - - - 0 11.358 میلیون 795 150 - - 14.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.556 میلیون 200,000 1.755 میلیون 816
آ س پح

ح. آ.س.پ

حق تقدم فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 - - - - 0 30,000 859 1 - - 86 میلیارد - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
پارسیانح

ح.بیمه پارسیان

حق تقدم بورس 1,531 23.00 1.48 1,488 66.00 4.25 12:29 188 2.561 میلیون 3.81 میلیارد 13,621.89 1,554 1,750 1,549 1,750 - - - - 1 2,884 1,530 2 1,000 1,582 1.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 662,495 1.898 میلیون 2.561 میلیون -
اوانح

ح . مبین وان کیش

حق تقدم فرابورس 20,689 798.00 4.01 20,393 502.00 2.52 1398/06/13 166 687,406 14.018 میلیارد - 19,891 19,515 19,501 20,885 - - - - 1 1,402 20,689 1 2,959 20,722 2.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 330,604 356,802 687,406 -
بنوح

ح . بیمه تجارت نو

حق تقدم پایه فرابورس 1,237 36.00 3.00 1,237 36.00 3.00 1398/07/14 152 2.791 میلیون 3.452 میلیارد - 1,201 1,237 1,237 1,237 - - - - - - - - 395.84 میلیارد - - - - - - - - - - 1.171 میلیون 1.62 میلیون - 2.791 میلیون
سغربح

ح . سیمان‌غرب‌

حق تقدم بورس 6,880 625.00 9.99 6,880 625.00 9.99 1398/07/16 151 5.143 میلیون 35.383 میلیارد 34,058.39 6,255 6,880 6,880 6,880 - - - - 0 - - 0 - - 1.376 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.372 میلیون 2.771 میلیون - 5.143 میلیون
بسویچح

ح . پارس‌سویچ‌

حق تقدم بورس 17,500 358.00 2.00 17,938 80.00 0.45 1398/06/13 138 65,005 1.166 میلیارد - 17,858 19,589 17,000 19,589 - - - - 1 - - 0 200 19,589 16.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 65,005 - 65,005 -
خفولاح

ح . خدمات فنی فولاد یزد

حق تقدم پایه فرابورس 8,618 262.00 2.95 8,621 259.00 2.92 1398/07/23 116 273,582 2.359 میلیارد - 8,880 8,801 8,614 8,850 - - - - - - - - 101.642 میلیارد - - - - - - - - - - 273,582 - 273,582 -
سهرمزح

ح . سیمان‌هرمزگان‌

حق تقدم بورس 4,551 466.00 9.29 4,621 396.00 7.89 12:29 106 236,518 1.093 میلیارد 2,231.3 5,017 4,520 4,520 4,999 - - - - 1 500 4,545 2 400 4,545 - - - - - - - - - - - 236,518 - 236,518 -
شاملاح

ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌

حق تقدم بورس 31,801 316.00 1.00 31,157 328.00 1.04 1398/07/3 100 175,327 5.463 میلیارد 1,753.27 31,485 30,111 30,111 31,998 - - - - 1 - - 0 60 32,000 1.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47,264 500 10,405 37,359
لوتوسح

ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

حق تقدم بورس 1,944 32.00 1.67 1,972 60.00 3.14 12:23 84 161,465 318.427 میلیون 1,922.2 1,912 1,916 1,851 2,000 - - - - 2 2,000 1,950 1 327 1,980 1.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 161,465 - 56,625 104,840
دپارسح

ح . پارس‌ دارو

حق تقدم بورس 29,250 3,250.00 10.00 29,263 3,237.00 9.96 1398/07/16 79 2.184 میلیون 63.899 میلیارد 27,640.89 32,500 31,000 29,250 31,000 - - - - 0 - - 0 - - 9.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283,630 1.9 میلیون - 2.184 میلیون
کخاکح

ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

حق تقدم بورس 21,891 620.00 2.75 21,640 871.00 3.87 12:20 52 55,133 1.193 میلیارد 1,060.25 22,511 22,224 22,224 22,990 - - - - 1 299 21,890 1 7,108 23,350 2.705 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55,133 - 55,133 -
وسرمدح

ح. بیمه سرمد

حق تقدم پایه فرابورس 1,672 185.00 9.96 1,689 168.00 9.05 1398/06/9 43 331,955 560.564 میلیون - 1,857 1,680 1,672 1,749 - - - - - - - - 1.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 331,955 - 331,955 -
سخوزح

ح . سیمان خوزستان

حق تقدم بورس 3,134 51.00 1.60 3,158 27.00 0.85 12:29 36 218,356 689.583 میلیون 6,065.44 3,185 3,500 3,131 3,500 - - - - 1 5,000 3,135 1 141 3,269 2.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 166,308 52,048 171,011 47,345
کمرجانح

ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار

حق تقدم فرابورس 13,300 377.00 2.76 13,302 375.00 2.74 1398/07/2 30 1.033 میلیون 13.743 میلیارد 34,437.87 13,677 14,160 13,300 14,160 - - - - 0 5,000 13,000 1 - - 399.06 میلیارد - - - - - - - - - - 199,825 - - 199,825
والبرح

ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

حق تقدم بورس 5,082 564.00 9.99 5,083 563.00 9.97 1398/07/24 26 789,833 4.015 میلیارد 30,378.19 5,646 5,646 5,082 5,646 - - - - 0 33,372 5,082 1 - - 5.591 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,205 766,628 - 789,833
سنیرح

ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز

حق تقدم بورس 23,500 2,500.00 9.62 23,512 2,488.00 9.57 1398/07/10 16 51,965 1.222 میلیارد 3,247.81 26,000 25,600 23,500 25,600 - - - - 0 - - 0 - - 1.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,963 44,002 - 51,965
ولرازح

ح . لیزینگ رازی

حق تقدم پایه فرابورس 5,240 162.00 3.00 5,240 162.00 3.00 11:33 6 5,199 27.243 میلیون - 5,402 5,402 5,402 5,402 - - - - - - - - 204.36 میلیارد - - - - - - - - - - 5,199 - 5,199 -
ختراکح

ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 9,000 8,999.00 899.00 9,000 8,999.00 899.00 1398/07/29 5 3,721 33.489 میلیون 744.2 1 9,000 9,000 9,000 - - - - 9 6,000 7,100 1 138,662 9,000 - - - - - - - - - - - - - - -
تلیسهح

ح . دامداری تلیسه نمونه

حق تقدم فرابورس 17,151 902.00 5.00 17,151 902.00 5.00 12:25 4 1,468 25.178 میلیون 367 18,053 17,151 17,151 17,151 - - - - 108 - - 0 593,897 17,151 2.401 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,468 - 1,468 -
فماکح

ح . ماداکتو استیل کرد

حق تقدم بورس 2,301 0.00 0.00 2,301 0.00 0.00 1398/06/31 2 60,000 138.06 میلیون - 2,301 2,301 2,301 2,301 - - - - 0 - - 0 - - 586.755 میلیارد - - - - - - - - - - - 592,400 592,400 -
سجامح

ح.مجتمع سیمان غرب آسیا

حق تقدم پایه فرابورس 529 16.00 2.94 529 16.00 2.94 11:17 2 3,000 1.587 میلیون - 545 545 545 545 - - - - - - - - 269.329 میلیارد - - - - - - - - - - 3,000 - - 3,000
اعتلاح

ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حق تقدم فرابورس 3,230 48.00 1.46 3,230 48.00 1.46 1398/06/13 1 220 710,600 - 3,278 3,230 3,230 3,230 - - - - 0 - - 0 - - 646 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -