شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رایانه

72-رایانه6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 26,252.56 3.66

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,278.8 پایانی 26,252.56
بیشترین 27,278.8 کمترین 26,252.41
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 27,250.34 27,119.97 27,653.56
1398/07/21 27,810.77 27,725.8 28,159.64
1398/07/20 27,413.78 26,799.82 27,413.78
1398/07/17 26,535.02 26,491.69 26,725.82
1398/07/16 27,093.65 27,093.65 28,132.96
1398/07/15 28,160.21 28,160.21 28,529.7
1398/07/14 28,380.24 28,364.4 28,732.42
1398/07/13 28,946.37 28,946.37 29,267.77
1398/07/10 28,797.3 28,467.04 28,797.3
1398/07/9 28,894.74 28,894.74 29,386.85
1398/07/8 28,535.08 28,313.22 28,560.78
1398/07/7 27,546.3 27,387.9 27,546.3
1398/07/6 26,920.32 26,214.65 26,920.32
1398/07/3 26,136.15 26,124.02 26,171.87
1398/07/2 26,142.95 26,142.95 26,479.82
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها