شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت (هم وزن)

شاخص قیمت(هم وزن6) | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 58,075.8 3.31

آخرین معامله

17:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 59,761.9 پایانی 58,075.8
بیشترین 59,761.94 کمترین 58,075.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 60,064.85 60,064.83 61,669.98
1398/07/21 61,988.08 61,988.06 62,869.86
1398/07/20 62,295.01 61,646.66 62,472.37
1398/07/17 61,116.24 60,732.42 61,421.49
1398/07/16 62,291.18 62,290.77 63,922.16
1398/07/15 63,912.8 63,912.78 64,640.49
1398/07/14 63,876.86 63,736.01 64,995.1
1398/07/13 65,184.05 65,161.26 65,740.87
1398/07/10 64,535.21 63,849.56 64,570.4
1398/07/9 64,823.44 64,823.44 65,369.87
1398/07/8 64,393.84 63,698.67 64,448.77
1398/07/7 63,035.53 62,922.52 63,620.18
1398/07/6 62,899.76 62,148.74 62,899.85
1398/07/3 61,284.04 60,720.49 61,284.04
1398/07/2 60,480.87 60,480.88 60,958.08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها