شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانکها

57-بانکها6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,594.18 0.09

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,591.5 پایانی 1,594.18
بیشترین 1,594.19 کمترین 1,583.93
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 1,594.18 1,583.93 1,594.19
1398/07/28 1,592.68 1,592.58 1,658.46
1398/07/24 1,651.44 1,630.37 1,654.39
1398/07/23 1,644.21 1,644.21 1,711.36
1398/07/22 1,693.39 1,693.39 1,723.81
1398/07/21 1,740.14 1,740.14 1,777.52
1398/07/20 1,736.68 1,728.45 1,739.31
1398/07/17 1,709.78 1,683.12 1,709.79
1398/07/16 1,738.27 1,738.27 1,766.23
1398/07/15 1,810.85 1,810.85 1,865.22
1398/07/14 1,864.16 1,864.16 1,884.51
1398/07/13 1,922.38 1,922.38 1,938.99
1398/07/10 1,859.32 1,646.12 1,859.32
1398/07/9 1,685.31 1,685.31 1,702.76
1398/07/8 1,668.55 1,657.32 1,668.85
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها