شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار دوم

شاخص بازار دوم6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 611,708.52 0.36

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 611,425.9 پایانی 611,708.52
بیشترین 611,709.27 کمترین 608,244.88
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 611,708.52 608,244.88 611,709.27
1398/07/28 613,948.93 613,948.98 628,874.13
1398/07/24 629,399.96 629,400.1 631,546.5
1398/07/23 632,990.71 632,990.51 655,670.92
1398/07/22 655,708.69 654,496.4 666,614.36
1398/07/21 669,416.91 669,416.91 675,627.63
1398/07/20 660,954.69 647,338.69 660,954.71
1398/07/17 642,364.74 637,496.45 643,487.77
1398/07/16 648,000.72 647,996.32 661,430.23
1398/07/15 659,114.57 657,092.66 663,398.97
1398/07/14 655,279.83 653,659.97 667,325.02
1398/07/13 666,220.88 666,220.88 672,806.38
1398/07/10 663,873.57 658,012.89 666,544.28
1398/07/9 668,995.4 668,995.4 673,633.12
1398/07/8 663,353.52 654,581.96 663,558.39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها