شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان

53-سیمان6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,207.13 2.60

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,247.6 پایانی 2,207.13
بیشترین 2,247.55 کمترین 2,200.38
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 2,207.13 2,200.38 2,247.55
1398/07/28 2,266.04 2,266.04 2,318.12
1398/07/24 2,342.4 2,342.41 2,371.22
1398/07/23 2,431.66 2,431.66 2,503.59
1398/07/22 2,513.69 2,513.68 2,563.45
1398/07/21 2,604 2,604 2,639.93
1398/07/20 2,607.04 2,602.79 2,617.56
1398/07/17 2,567.18 2,554.75 2,591.64
1398/07/16 2,647.25 2,647.25 2,732.38
1398/07/15 2,729.37 2,729.37 2,763.37
1398/07/14 2,714.64 2,709.43 2,733.77
1398/07/13 2,757.25 2,731.72 2,765.98
1398/07/10 2,696.5 2,689.73 2,710.17
1398/07/9 2,767.44 2,767.44 2,789.31
1398/07/8 2,808.09 2,808.09 2,841.27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها