شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چرمی

19-محصولات چرمی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 9,126.56 5.00

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,548.5 پایانی 9,126.56
بیشترین 9,548.51 کمترین 9,126.37
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 9,126.56 9,126.37 9,548.51
1398/07/28 9,606.49 9,606.49 9,800.8
1398/07/24 9,792.83 9,790.57 9,807.56
1398/07/23 9,815.85 9,815.85 9,976.39
1398/07/22 9,976.39 9,976.39 10,019.94
1398/07/21 10,024.95 10,017.63 10,024.95
1398/07/20 10,007.73 9,842.95 10,007.73
1398/07/17 9,814.59 9,814.28 9,858.32
1398/07/16 9,884.48 9,884.48 10,366.45
1398/07/15 10,366.06 10,366.06 10,412.4
1398/07/14 10,411.6 10,379.2 10,411.6
1398/07/13 10,379.2 10,131.84 10,379.2
1398/07/10 10,131.63 10,131.63 10,164.59
1398/07/9 10,161.61 10,161.61 10,248.54
1398/07/8 10,263.21 10,263.21 10,279.24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها